CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

Życzy Zarząd i pracownicy SGiPN

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich  w odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas Walnego Zgromadzenia Członków zorganizował spotkanie  z mgr inż. Cezarym Sinieckim - Z-cą Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Spotkanie odbyło w dniu  19 – stego marca  br. było poświęcone przyjętym przez Rząd założeniom nowego prawa wodnego gdzie melioracja szczegółowa ma zostać zadaniem własnym gmin. Najważniejsze cele nowej ustawy to: uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.
Podczas spotkania okazało się że najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej tak przy administrowaniu wodami jak i przy utrzymaniu infrastruktury. To powoduje liczne napięcia i problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację. Spotkanie  stanowiło doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski nakreśliły kierunek dalszych prac i działań  zarówno Stowarzyszenia jak i poszczególnych samorządów.

Samorządowcy chcą być dobrze przygotowani do nowej perspektywy finansowej UE – Konferencja „Odnawialne źródła energii – program odnowy i zrównoważonego rozwoju Doliny Noteci w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Samorządowcy z terenu Północnej Wielkopolski mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii podczas zorganizowanej przez Stowarzyszeni Gmin i Powiatów Nadnoteckich konferencji „Odnawialne źródła energii – program odnowy i zrównoważonego rozwoju Doliny Noteci” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” która odbyła się 5 –go czerwca br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Patronat nad wydarzeniem objął prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Urząd Miejski w Pile. Konferencję współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podczas spotkania poruszano tematykę m.in. konieczności i nieodwracalności rozwoju odnawialnych źródeł energii, przedstawiono charakterystykę głównych źródeł finansowania oraz procedur formalno-prawnych.

Konferencję podzielono na dwie sesje. W pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele świata nauki . Pierwszy wykład pt. „Fotowoltaika. Rewolucja społeczna” wygłosił– Pan prof. dr hab. Feliks Jaroszyk.            Pan prof. dr hab. Kazimierz Pająk przedstawiał problematykę związaną z poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czy Polskę stać na gospodarkę niskoemisyjną?”.  Można domniemywać, że polityka klimatyczna oraz konkurencja na rynku to bodziec do poszukiwania rozwiązań, które obniżą koszty związane z kosztem produkcji energii z OZE.  Ponadto nie należy przeciwstawiać zielonej energii do energetyki konwencjonalnej, lecz należy stawiać na nowe źródła i powolne integrowanie ich z naszym systemem. Na pewno jest to proces długotrwały, który wymaga inwestycji w sieci i magazyny energii, ale to leży w interesie Polski. Powinniśmy dążyć do tego, aby przełamywać bariery w rozwoju OZE, bo zielona energia to m.in. postęp naukowo - technologiczny Polski i nowe miejsca pracy.

 Druga sesja konferencji poświęcona była praktycznym aspektom wdrażania OZE. W sesji udział wzięli praktycy - przedstawiciele firm zajmujących się realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz montażem urządzeń do produkcji zielonej energii (farm fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i termomodernizacji budynków). Przedstawiciel UMWW w Poznaniu omówił, źródła dofinansowania w/w inwestycji ze środków unijnych i krajowych.

Konferencja okazała się doskonałym panelem dyskusyjnym na temat nowych technologii na rynku odnawialnych źródeł energii oraz możliwościach zwiększenia oszczędności energii w każdej gminie i gospodarstwie domowym oraz sfinansowania inwestycji proekologicznych. Podczas spotkania poruszono problem wciąż niewielkiej ilości inwestycji związanych z zieloną energią. Pomimo istniejących niezwykle dobrych warunków przyrodniczych w tym regionie dla tego typu inwestycji, udziału energii z odnawialnych źródeł nadal pozostaje znikomy.

Konferencja stanowiła doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów, przedstawicielami nauki i biznesu. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski z Konferencji nakreśliły kierunek dalszych prac i działań, które będą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Północnej Wielkopolski.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Na posiedzeniu udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2014.
Członkowie dokonali wyboru nowych władz Stowarzyszenia - Przewodniczącym Zarządu został Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Sekretarzem – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin – Eugeniusz Kucner, Skarbnikiem – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej.
Została wybrana Komisja Rewizyjna w nowym składzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wójt Gminy Drawsko - Marek Tchórza, Członek Komisji – Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk, Członek Komisji – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń – Elżbieta Rybarczyk.
Pierwszym Honorowym Członkiem SGiPN został wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Tadeusz Dąbrowski.
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich zatwierdziło nowy budżet oraz plan działania na rok 2015.

 

Konferencja odbyła się dnia 13 marca br. (czwartek), godz. 9.50 w Pile na terenie PWSZ, ul. Podchorążych 10, budynek H, sala nr 8, w ramach przygotowywanego  przedsięwzięcia dot. projektu dróg alternatywnego transportu (ścieżki rowerowe) na terenie szeroko pojętej Doliny Noteci.  Konferencja jest elementem realizacji podpisanego porozumienia i ma na celu wypracowanie wytycznych do opracowania koncepcji oraz kosztorysu inwestorskiego.

Wykładowcy/Prelegenci

1. dr.Michał Beim  - ekspert Instytutu Sobieskiego - polskiego think-tanku , szczegółowe informacje o osobie i organizacji znajdą Państwo na stronie  www.beim.pl, www.sobieski.org.pl

Swoje zainteresowania z dziedziny planowania przestrzennego rozwija głównie w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju transportu oraz ochrony środowiska. Poza tym zajmuje się problematyką modelowania matematycznych procesów społeczno-ekonomicznych oraz geograficznymi systemami informacji przestrzennej.

2. Bartosz Skórzewski - Członek Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin /Biuro Planowania Regionalnego UMWZ - szczegółowe informacje o osobie i  organizacji znajdą Państwo na stronie  www.rowerowy.szczecin.pl

3. Marcin Jackowski -  Członek Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”  szczegółowe informacje o osobie i organizacji znajdą Państwo na stronie    www.zm.org.pl