CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wniosek o dofinansowanie projekt złożony został w I naborze 2013 r. w ramach działania 8.3 PO IG. W wyniku oceny merytorycznej wniosek uzyskał 65,5 pkt., w związku z czym Komisja Oceniająca rekomendowała projekt do dofinansowania. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze względu na fakt, iż łączna wartość dofinansowania projektów, których wynik oceny merytorycznej był pozytywny, przekroczyła kwotę dostępnej alokacji. Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie ma środków na projekty z listy rezerwowej. Zgodnie z otrzymanymi z Instytucji pośredniczącej informacjami prawdopodobny termin uwolnienia środków finansowych na działanie 8.3, a tym samym możliwość dofinansowania wniosku pojawi się w II kw. 2014r.

We wrześniu  2013 gmina Wieleń  podjęła stosowną uchwałę dot. członkostwa w SGiPN i tym samym weszła w skład Stowarzyszenia. Trwają rozmowy z przedstawicielami gminy Okonek dot. wstąpienia do Stowarzyszenia.

Rok 2012 był drugim rokiem funkcjonowania Zarządu w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Chwarścianek i Stefan Piechocki. Zmianie nie uległ skład osobowy Komisji Rewizyjnej tj. działa ona w składzie: Maria Bratkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Cerlak, Marek Tchórzka.

W 2012 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia odbyło się w miesiącu marcu. Dodatkowo odbywały się spotkania członków w ramach innych narad, seminariów i konferencji.
Zarząd działał w niezmienionym składzie i odbył w tym czasie 3 posiedzenia. Na posiedzeniach omawiano każdorazowo sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia: realizację budżetu, opłacanie składek członkowskich i zaawansowanie prac nad projektami prowadzonymi przez Biuro Stowarzyszenia.

W dniach 18 -19.04.2013r. odbył się organizowany przez Stowarzyszenie wyjazd szkoleniowy dla pracowników gmin północnej wielkopolski pn.: „Nowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadowej – wyjazd studyjny dla pracowników gmin północnej wielkopolski”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stowarzyszenie podjęło decyzje o organizacji wyjazdu z uwagi na zgłaszane przez członków Stowarzyszenie problemy, z jakimi borykają się gminy w związku z wejściem w życie przepisów, nakładających na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi założeniami gminy przejęły własność nad odpadami i pobierają opłatę od właścicieli nieruchomości za ich wywóz. Samorządy gmin stworzyły regiony gospodarki odpadami i zobowiązane zostały do budowy i utrzymania instalacji do gospodarowania odpadami.

Stowarzyszenie w partnerstwie z : Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka w sierpniu 2011 r  rozpoczęło realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST
3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST
4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST
6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy
7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników  z 6 JST
8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.