CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W sierpniu 2011 roku odbyło się nagranie programu Studio Lato, którego tematyką była kwestia dwóch wielkopolskich rzek: Noteci i Warty. Gośćmi programu byli: Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich Pan Tadeusz Dąbrowski oraz Dyrektor Biura Zarządu SGiPN i koordynator projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” Pan Sławomir Poszwa.
 
W pierwszej części programu omówiona została tematyka finansowania działań prowadzonych w dolinie rzeki Noteć, perspektywa rozwoju komunikacji wodnej oraz kwestia atrakcyjności doliny dla turystów. Dalsza część przedstawiała materiały filmowe przedstawiające m. in.: Marinę w Czarnkowie – jedną z najnowocześniejszych  w Wielkopolsce, Skansen Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią oraz budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków  w Brzostowie.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, odbył się:
18 maja 2011 r. w Sali Biura Wystaw Artystycznych w Pile X Nieformalny Konwent Starostów Północnej Wielkopolski. Tematyka spotkania dot. funkcjonowania ZUS w regionie, przede wszystkim pogarszającej się sytuacji uzyskiwania orzeczeń o inwalidztwie. Podjęty został temat nowych rejonów operacyjnych dla pogotowia ratunkowego i ustalono zmiany na podstawie planu opracowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
20 czerwca 2011 r. odbył się XI Nieformalny Konwent Starostów Północnej Wielkopolski w Hotelu Pietrak w Wągrowcu. Tematyka spotkania dot. głównie oceny realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wypracowania stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 22 oraz wdrożenia pakietu ustaw komunikacyjnych.
8 listopada 2011 r. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu odbył się XII Nieformalny Konwent Starostów Północnej Wielkopolski. Spotkanie dot. przygotowania założeń do wieloletnich działań w zakresie zmniejszenia bezrobocia w powiatach o najwyższej  jego stopie w Województwie Wielkopolskim.

SGiPN w grudniu 2010 r złożyło wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie projektu „Profesjonalizm i nowoczesność w JST”. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w partnerstwie z: Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka został rozpatrzony pozytywnie i skierowano go do dofinansowania. Od września 2011 r SGiPN rozpoczęło realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka.

Cele projektu:
1. Wzmocnienie zdolności realizacji funkcji kierowniczych u 55 urzędników w tym 38 kobiet z 5 JST.
2. Poprawa jakości świadczonych usług w aspekcie usprawnienia procesu wydawania aktów administracyjnych poprzez przeszkolenie 90 urzędników w tym 63 kobiet, przygotowujących decyzje administracyjne.
3. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 90 urzędników w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem.
4. Dostosowanie kwalifikacji formalnych pracowników do zajmowanego stanowiska pracy dzięki ukończeniu studiów podyplomowych.
5. Poprawa umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród 10 urzędników zajmujących się bezpośrednią obsługą interesantów oraz promocją i rozwojem gminy.

W związku z falą przymrozków wiosennych, które okazały się wyjątkowo silne, a co za tym idzie uderzyły w najbardziej wrażliwą fazę zawiązywania owoców  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, zaniepokojone stanem lokalnych upraw zorganizowało spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia. Głównym celem spotkania było wypracowania wniosku SGiPN do Wojewody Wielkopolskiego o objęciu terenów gmin stanem klęski żywiołowej. Wniosek dot. prośby o podjęcie stosowanych działań:

1. Jak najszybsze ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze powiatów: złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, pilskiego i czarnkowsko – trzcianeckiego.
2. Powołanie komisji do oszacowania szkód związanych z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych o charakterze klęskowym.
3. Zwiększenia środków na pomoc społeczną – wypłata zapomóg, zwiększenie środków będących w dyspozycji Urzędów Pracy na roboty publiczne oraz prace interwencyjne.
4. Pomoc w prolongowaniu rat obecnie zaciągniętych kredytów oraz pomoc w osiągnięciu wsparcia z innych programów pomocowych dla odtworzenia produkcji rolniczej.
5. Zmiany w ordynacji podatkowej  pozwalającej na zaliczenie umorzeń i zwolnień w podatkach do kategorii zwolnień ustawowych i przewidzenie rekompensaty samorządom.
6. Udzielenie zasiłków w podwyższonej wysokości , stworzenie możliwości pracy tymczasowej dla członków rodzin i pracowników najemnych zatrudnionych w gospodarstwach objętych stanem klęski żywiołowej.

Swoją przychylność dla stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich zgłosił Senator RP Mieczysław Augustyn i zaapelował do Wojewody Wielkopolskiego o jak najszybsze zapoznanie się z postulatami SGiPN oraz ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i udzielenie poszkodowanym niezbędnej pomocy.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zorganizowała VII edycję Konkursu im. Stanisława Staszica – dla wyróżniających się przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które w sposób istotny w 2010/2011 r. wniosły wkład w unowocześnienie i rozwój regionu Północnej Wielkopolski przyczyniając się do jego promocji w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich otrzymało rekomendację środowiska gospodarczego i władz samorządu terytorialnego do konkursu w kategorii I: Wybitne przedsięwzięcia Regionu Północnej Wielkopolski. Podczas Finału VII Edycji Konkursu, który odbył się 28 maja 2011 r. SGiPN otrzymało wyróżnienie w w/w kategorii.